Rejestracja
Strona główna Nieruchomości • Notowania Ogłoszenia giełdowe FAQ

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na platformie Prosta Giełda jest Prosta Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 90/B wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 781332, NIP: 1182192559, REGON: 383077879.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

3. Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Administrator przetwarza podane dane osobowe użytkowników platformy Prosta Giełda w celu niezbędnym do korzystania z oferowanych usług, w szczególności założenia konta, dokonania transakcji kupna/sprzedaży, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z usługi.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

5. Administrator przetwarza podane w formularzu kontaktowym przez użytkowników dane osobowe. W tym celu Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników takie jak: adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną.

6. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania kopii swoich danych.

8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

10. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie prostagielda.pl.